Gia Nhập Hợp Tác Xã Vận Tải: Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Của Xã Viên

Gia Nhập Hợp Tác Xã Vận Tải: Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Của Xã Viên
Rate this post

Gia Nhập Hợp Tác Xã Vận Tải Để Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Xã Viên

Theo căn cứ vào Luật của tổ chức chính phù ngày 30/9/1992. Theo căn cứ vào luật của hợp tác xã ngày 20/3/1996.  Và theo đề nghị của Bộ Trưởng Bộ quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi xã viên khi họ gia nhập vào hợp tác xã như sau.

 

họp tác xã vận tải

Để được trở thành một xã viên trong Hợp Tác Xã Giao Thông Vận Tải. Thì bắt buộc xã viên phải là công dân việt nam và độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Có sức khỏe, năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tán thành và cam kết thực hiện điều lệ Hợp tác xã. Có góp vốn,  góp sức , tự nguyện xin gia nhập Hợp Tác Xã  và đều được kết nạp và trở thành thành xã viên của hợp tác xã.

Đồng thời xã viên sẽ có quyền sau:

1- Xã viên thuộc diện Hợp tác xã quản lý tập trung sản xuất – kinh doanh, tư liệu sản xuất thuộc sở hữu Hợp tác xã có quyền:

a) Được ưu tiên làm việc cho hợp tác xã và được trả công lao đọng theo năng suất, chất lượng làm việc và hiệu quả đóng góp.

b) Được giới thiệu lao động cho hợp tác xã. Ưu tiên tuyển chọn và chấp nhận việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động

c) Được hưởng lãi và chia theo vốn đóng góp công sức đóng góp cho hợp tác xã và mức độ sử dụng hợp tác xã của từng thành xã viên.

2- Xã viên thuộc diện góp vốn điều lệ, tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của xã viên, do xã viên tự quản có quyền:

a) Được hợp tác xã GTVT phân giao nhiệm vụ, luồng tuyến. Phù hợp với năng lực của xã viên. Phạm vi hoạt động, điều hòa, cân đối lực lượng chung của hợp tác xã vận tải.

b) Được hợp tác xã thay mặt chủ phương tiện và ký kết hợp đồng vận chuyển với các chủ hàng, hợp đồng vận chuyển khách hàng. Thông qua các quy chế dịch vụ giữa hợp tác xã với các xã viên

c) Được hỗ trỡ dịch vụ đăng kiểm, đăng ký lưu hành Phuong tiên mang tên, biểu tượng của hợp tác xã , bảo hiểm phương tiện hàng hóa và hành khách….

d) Được hưởng lãi chia theo vốn góp của từng xã viên.

3- Quyền của xã viên Hợp tác xã Giao thông vận tải nói chung thuộc khoản 1 và 2 Điều 8 của Điều lệ này:

a) Được hợp tác xã cung cấp các thông tin kinh tế và những kỹ thuật cần thiết. Được đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiệ để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về giao thông vận tải.

b) Được hưởng thụ cac phúc lợi xã hội chung của hợp tác xã. Được hợp tác xã thực hiện các cam kết về kinh tế. Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

c) Khen thưởng khi có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Hợp tác xã.

d) Được dự đại hội hoặc bầu đại biểu , dự các cuộc họp xã viên để bàn bạc và biểu quyết các công việc của hợp tác xã.

đ) Ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Quản trị, Chủ nhiệm, ban kiểm soát và những chức danh được bầu khác của hợp tác xã.

e) Đề đặt ý kiến với Ban Quản trị hợp tác xã và yêu cầu được trả lời. Yêu cầu ban quản trị, chủ nhiệm, ban kiểm soát triệu tập đại hội xã viên bất thường theo quy định được đề tại Khoản 4 Điều 26 của bộ luật hợp tác xã.

g) Được chuyển nhượng một phần hay toàn bộ số vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ khác của mình cho người khác. Theo quy định của Điều lệ Hợp tác xã và Đại hội xã viên quyết định.

h) Được trả lại vốn góp vào hợp tác xã theo Điều 20, khoản 1, điểm d của. Điều lệ mẫu này và các quyền lợi khác khi ra Hợp tác xã. Trong trường hợp xã viên chết, vốn góp và các quyền lợi và nghĩa vụ khác của xã viên. Được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

k) Được Hợp tác xã trợ giúp khắc phục hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Đặc biệt đối với xã viên thuộc diện chính sách.

l) Được ra khỏi Hợp tác xã khi có đơn đề nghị Ban Quản trị Hợp tác xã trước 60 ngày. Và xã viên phải thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của Hợp tác xã.

Khi tham gia vào Hợp tác xã, mỗi xã viên phải có nghĩa vụ:

1- Chấp hành Điều lệ, Nội quy của Hợp tác xã. Và Nghị quyết của Đại hội xã viên và tuân thủ pháp luật Nhà nước. Về Giao thông vận tải, thực hiện đúng luồng, tuyến được Hợp tác xã quy định trong hoạt động của mình. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Hợp tác xã vận tải.

2- Góp vốn theo quy định của Điều lệ Hợp tác xã.

3- Thực hiện đúng các cam kết của xã viên trong hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ đối với Hợp tác xã. Tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

4- Bảo vệ phương tiện, tài sản, tiền vốn của Hợp tác xã. Làm đầy đủ thủ tục và thực hiện nội quy, về an toàn vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hành khách.  Hạch toán, bảo hiểm xã hội và các nội quy, quy chế quản lý khác của Hợp tác xã.

5- Thực hiện mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, giữa các xã viên. Gúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích chung của Hợp tác xã và lợi ích của từng xã viên.

6- Học tập nắm vững pháp luật Giao thông vận tải liên quan tới nhiệm vụ được giao. Nâng cao trình độ kỹ thuật nghiệp vụ của thành viên hợp tác xã. Để bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả.

7- Bồi thường thiệt hại do mình gây ra Vì các nguyên nhân chủ quan. Theo quy định của Điều lệ Hợp tác xã vận tải.

Hợp Tác Xã Dịch vụ Vận Tải Thông Lộ

Văn phòng giao dịch: 1716 CT2B KĐTM Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Trụ sở chính: số 12, ngõ 3, phố Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0919-545-989

Email: htxvtthonglo@gmail.com
Website: http://vantaithonglo.vn
Facebook: www.facebook.com/Hợp-tác-xã-dịch-vụ-vận-tải-Thông-Lộ-1774795329494164/
Hợp Tác Xã Dịch vụ Vận Tải Thông Lộ – Đồng hành cùng phát triển!